boswelliabalzam

Boswellia balzam

100ml

35.00 KM

Količina

Beneficije Bioklinikinog balzama od tamjana

Sada postoji prirodna pomoć koja oslobađa od bola ljude koji pate od artritisa, bolova u leđima i jutarnje ukočenosti. Uskoro ćete povratiti mladalačku gipkost i pokretljivost! Nećete imati sporedne neželjene efekte koji se pojavljuju prilikom korištenja lijekova, uključujući aspirin.

Po­zna­to je da se ta­mjan ko­r­i­stio hi­lja­­da­ma go­di­na u Ayu­r­ve­da­nskoj me­­di­ci­ni za: kožne bo­le­sti, uključu­jući pso­r­i­ja­zu, ka­r­di­o­va­sku­la­r­nu di­sfu­nkci­ju, ne­u­r­o­lošku di­sfu­nkci­ju, re­u­ma­ti­zam, he­mo­r­o­i­de.

Istraživa­nje na Insti­tu­tu na­u­ke i indu­str­i­je u Ja­mmu, u Indi­ji, je po­ka­za­lo da Bo­swe­llia oslo­bađa od sl­je­dećih te­go­ba: pso­r­i­ja­ze/ne­u­r­o­de­r­ma­ti­tis, upa­le vr­a­ta, re­u­ma­ti­zma mišića, upa­lje­nih zglo­­bo­va, po­li­a­r­tr­i­ti­sa, oste­o­a­r­tr­i­ti­sa, tr­a­u­ma me­kog tki­va, išija­sa i lu­mba­ga, bo­la u do­njem di­je­lu leđa, gi­ht.

Boswellia balzam:

- oslo­bađa od bo­la

- sma­nju­je ote­kle zglo­bo­ve

- po­bo­ljšava do­tok kr­vi u upa­lje­ne zglo­bo­ve

- po­većava mo­bi­lno­st (pokretljivost)

- sma­nju­je ju­ta­r­nju ukočeno­st

- po­bo­ljšava kva­li­tet življenja