30 kap

Citrax forte

34.00 KM

Količina

Zdr­av način mršavlje­nja bez na­pa­da gla­di:

dvije ka­psu­le dne­vno, do fi­gu­re iz sno­va – ne­ma neželje­nih efe­ka­ta!

Bez gla­di, bez di­je­te, bez gi­mna­sti­ke, sa­mo mršavi­te!

No­va fo­r­mu­la di­vljeg li­mu­na pr­o­di­re kr­oz opnu ma­snih ćelija i ukla­nja ki­lo­gr­a­me izu­ze­tno br­zo. CITRAX je mno­go dje­lo­tvo­r­ni­ji od gla­do­va­nja, a de­set pu­ta inte­nzi­vni­ji od bi­lo kojeg do sa­da po­zna­tog pr­e­pa­r­a­ta za mršavlje­nje. Sa Ci­tr­a­xom i Va­ma može da po|e za ru­kom ono što ste do sa­da be­zu­spješno po­kušava­li.

Nauka tvrdi:

ci­tr­us au­r­a­nti­um sti­mu­liše 3 – be­ta re­ce­pto­ra ma­snih ćelija, akti­vi­ra pr­i­r­o­dno sa­go­r­i­je­va­nje ma­sti i pruža di­na­mičnu i pr­i­r­o­dnu upo­tr­e­bu ka­lo­r­i­ja ko­je se uno­se hr­a­nom. Ci­tr­ax ka­psu­le efi­ka­sno dje­lu­ju na ma­sne ćelije i višak ki­logr­a­ma.

Sve­je­dno je ko­li­ko ste teški. CITRAX Vas oslo­bađa de­be­log kaiša ko­ji pr­i­ti­ska Vaše ti­je­lo i kr­i­je Vašu vi­tko­st. Fa­kto­ri di­vljeg li­mu­na akti­vi­r­a­ju se odmah po unošenju ta­ko da ma­sti sa­go­r­i­je­va­ju još pr­i­li­kom ko­nzu­mi­r­a­nja hr­a­ne. Možete je­sti šta želite. Ci­tr­ax ne­u­tr­a­liše ka­lo­r­i­je. Ima dvo­str­u­ku moć: sprečava stva­r­a­nje no­vih ma­snih ćelija, a uništa­va sta­re. 

Pr­vo:

na­kon uno­sa ma­snoće se izba­cu­ju ne­pr­o­vare­ne.

Drugo:

bio-sna­ga Ci­tr­ax ka­psu­la isušuje ma­sne ćelije i akti­vi­ra me­ta­bo­li­zam. Sto­mak, bo­ko­vi i go­r­nji dio bu­ti­na po­sta­ju po­no­vo gla­tki i snažni, a oprašta­te se sa ružnim na­sla­ga­ma ma­sti.