kremazaruke

Krema protiv staračkih pjega

31.00 KM

Količina

No­vi tr­e­tman za izbje­lji­va­nje kože čini da „izdajničke“ pje­ge i pi­gme­nta­ci­ja je­dno­sta­vno ne­sta­nu!

Pr­i­zna­jte, svi želimo da izgle­da­mo mlađe ne­go što je­smo. Ali, bez obzi­ra na to ko­li­ko se iznu­tra osjećamo mla­dim i uspje­va­mo da održimo nje­go­van izgled je­dno­sta­vno ne po­sto­ji način da se izbo­r­i­mo sa „izdajničkim“ pje­ga­ma i ne­i­zbježnom pi­gme­nta­ci­jom kože ko­ja oda­je go­di­ne.

Sa­da je uz Vas sa­svim no­vi pr­i­ja­te­lj u Vašoj bo­r­bi pr­o­tiv sta­r­e­nja.

Ovaj re­vo­lu­ci­o­na­r­ni pr­e­pa­r­at br­zo izbljeđuje pje­ge, ružnu pi­gmen-ta­ci­ju ko­ja kva­ri izgled Vaših ru­ku i li­ca. Za­hva­lju­jući na­po­r­i­ma ti­ma švajcarskih de­r­ma­to­lo­ga, oksi­da­ci­o­ni pr­o­ces može se spr­i­ječiti na si­gu­r­an, pr­i­r­o­dan i kr­a­jnje efi­ka­san način. Kr­e­ma pr­o­tiv sta­račkih pje­­ga je inte­nzi­vno ko­zme­tičko sr­e­dstvo ko­je sma­nju­je pr­o­i­zvo­dnju me­la­ni­na i na taj način „briše“ ne­je­dna­ku bo­ju i pi­gme­nta­ci­ju i štiti od po­no­vnog na­rušava­nja izgle­da.

Ali to ni­je sve!

Ova kr­e­ma je ko­mbi­na­ci­ja vi­ta­mi­na i pr­i­r­o­dnih sa­sto­ja­ka ko­ji ta­kođe po­tpo­mažu obno­vu ćelija, da­ju vi­ta­lno­st, vlažno­st i mla­da­lački sjaj koži bez ne­pr­i­ja­tnih pje­ga. Svo­jim no­vim izgle­dom izma­mićete ko­mpli­me­nte i vr­a­ti­ti si­gu­r­no­st i sa­mo­po­u­zda­nje.