magnetnapodrska

Yamamoto magnetna podrška

Za pravilno držanje tijela!

36.00 KM

Količina

Ma­gne­tna po­drška pr­a­vi­lnom držanju ti­je­la ko­r­i­gu­je po­gr­blje­no­st kičme i ra­me­na i eli­mi­niše bol.

Po­se­bno se pr­e­po­ručuje dje­ci i mla­di­ma kod ko­jih su i po­sti­gnu­ti na­jbo­lji re­zu­lta­ti, jer se nji­hov skeletni si­stem još ra­zvi­ja.

Re­do­vnim nošenjem ovaj po­jas sa 12 ma­gne­ta ispr­a­vlja ra­me­na i vraća kičmu u pr­a­vi­lan po­ložaj.

Po­r­ed to­ga, 12 moćnih ma­gne­ta eli­mi­nišu bol ko­ji se ja­vlja usljed ne­pr­a­vi­lnog držanja.

Možete ga na­ba­vi­ti u 2 ve­ličine: S/M i L/XL, ko­je se pr­i­la­gođava­ju svim di­me­nzi­ja­ma.