yamamotostruk

Steznik za išijas i reumu

PROTIV REUMATIZMA I ARTRITISA

45.00 KM

Količina

Fle­ksi­bi­lni ste­znik dr Ya­ma­mo­ta sa 2x25 ma­gne­ta za po­jas bez išija­sa i re­u­me.

Ovaj po­jas sa­drži 2×25 ma­gne­ta i pr­e­dsta­vlja spas za sve one ko­ji pa­te od bo­lo­va u lu­mba­lnom di­je­lu kičme. Pe­r­fe­ktno pr­i­ja­nja uz kožu, a bez pr­o­ble­ma ga mo­gu no­si­ti oso­be ra­zličitih vi­si­na i težine. Išijas, re­u­ma i dr­u­gi bo-lo­vi čiji su izvor pr­o­mje­ne u ovom di­je­lu kičme pr­e­dsta­vlja­ju prošlo­st. I ne sa­mo oni, jer 25 ma­gne­ta oba­vi­ja­ju i sto­mačni pr­e­dio.