Search

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.bioclinica.ba i pripadajućih sadržaja, podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Laički

Vi ste kupac i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica www.bioclinica.ba smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da www.bioclinica.ba ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.
Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga www.bioclinica.ba, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači. Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.

Ukoliko smatrate da BIOCLINICA treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja www.bioclinica.ba, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. www.bioclinica zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. BIOCLINICA nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na www.bioclincia.ba

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju www.bioclinica.ba pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt www.bioclinica.ba treba shvatiti kao virtuelnu prodavnicu u isključivom vlasništvu Rasel Bioclinic d.o.o Sarajevo, na kojem BIOCLINICA nudi svojim korisnicima proizvode u njihovom vlasništvu.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, su u isključivom vlasništvu Rasel Bioclinic d.o.o.

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uvjeti promocije i sponzorisanja oglasa.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice www.bioclinica.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima. Bioclinica.ba čini sve kako bi zaštitila privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

Svaki korisnik registracijom na www.bioclinica.ba daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač www.bioclinica.ba, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se www.bioclinica.ba i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

BIOCLINICA garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

BIOCLINICA garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju BIOCLINICA može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi Rasel Bioclinic d.o.o Sarajevo, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika www.bioclinica.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice www.bioclinica.ba ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.

www.bioclinica.ba ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na www.bioclinica.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na www.bioclinica.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju www.bioclinica.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici www.bioclinica sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.bioclinica.b bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem BIOCLINICA.ba korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja www.bioclini.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

Back to Top
Product has been added to your cart